Informacje prawne

 1. Warunki korzystania z serwisu

Warunki korzystania z serwisu internetowego www.psa-retail.com/pl

Poniżej zamieszczone są ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego www.psa-retail.com/.pl, na który składają się wszystkie strony i podstrony zamieszczone pod adresem domeny www.psa-retail.com/.pl.(dalej także jako „Serwis”).

Podmiotem prowadzącym Serwis jest Peugeot Polska Sp. z o.o. Oddział w Warszawie (dalej także jako: „Peugeot Polska”) z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 206 , 02-219 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XII Wydział Gospodarczy) pod nr KRS 0000036535. Nr NIP 526-021-19-89, wysokość kapitału zakładowego spółki: 15 600 000 zł.

Serwis prowadzony jest na prywatne potrzeby użytkowników. Użytkownicy uprawnieni są do pobierania materiałów prezentowanych w Serwisie wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów (nie dotyczy to materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, zachowania w nich wszystkich informacji o prawach autorskich lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez wyraźnego upoważnienia udzielonego przez Peugeot Polska na piśmie nie wolno rozprowadzać, powielać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości Serwisu do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zarówno elementów układu i wyglądu graficznego Serwisu, jak i wszelkich tekstów, grafik i zdjęć udostępnionych w Serwisie.

 

 1. Znaki towarowe i prawa autorskie

Logotyp i nazwa Peugeot oraz pozostałe nazwy i znaki słowne oraz graficzne prezentowane w serwisie są zarejestrowanymi znakami towarowymi Automobiles Peugeot SA / Automobiles Citroen SA lub Peugeot Polska Sp. z o.o. Wszystkie znaki towarowe i materiały udostępnione w niniejszym serwisie, są – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione przepisami prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Peugeot Polska i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu Serwisu.

 

 1. Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych

Peugeot Polska odpowiada za treść oraz funkcjonowanie Serwisu. Odnośniki (linki) do stron zewnętrznych umieszczone zostały w Serwisie dla wygody jego użytkowników. Peugeot Polska nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie jakichkolwiek zewnętrznych stron lub witryn internetowych, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w Serwisie, a przeglądanie takich stron lub witryn internetowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

 

 1. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem formularzy dostępnych w serwisie internetowym www.psa-retail.com/pl jest  Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa lub Citroen Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa  – w zależności od tego, do którego z ww. podmiotów kierowane jest zapytanie użytkownika dotyczące określonego towaru lub usługi.

Wskazane przez użytkownika w formularzach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z realizacją usług dostępnych w Serwisie i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” oraz obowiązujące w związku z RODO przepisy krajowe o ochronie danych osobowych (zwanym w dalszej części dokumentu „RODO”).

Podanie przez użytkownika danych osobowych odbywa się w oparciu o jego zgodę i jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w szczególności w sytuacji, kiedy zajdzie konieczność skontaktowania się w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania czy też świadczenia innych dodatkowych usług dostępnych na stronach internetowych Serwisu. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być także uzasadniony interes administratora danych.

 

Przetwarzane przez Spółkę dane osobowe będą udostępniane ograniczonej liczbie odbiorców, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania swoich obowiązków. W zależności od celów przetwarzania będą to następujące grupy odbiorców:

– podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej co Spółka, zaangażowane przez Spółkę do świadczenia usług zleconych przez użytkownika lub przez Spółkę, w tym spółka macierzysta Automobiles Peugeot S.A,

– inne podmioty zaangażowane przez Spółkę do świadczenia usług zleconych przez użytkownika lub przez Spółkę,

– podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych użytkownika zgromadzonych przez Spółkę w bazach danych Serwisu uzależniony jest od celu, dla którego dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

– dane zgromadzone dla określonego celu przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne ze względu na cel przetwarzania takich danych, tj. przez okres obowiązywania umowy zawartej z użytkownikiem w celu wykonania usługi, do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przez okres utrzymywania z użytkownikiem relacji handlowych;

– dane użytkownika będą następnie archiwizowane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Spółce oraz w stosunku do Spółki, zgodnie z właściwymi przepisami prawa;

– następnie dane osobowe użytkownika będą podlegały anonimizacji lub usunięciu.

 

Z zastrzeżeniem warunków określonych w RODO, użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie zgody użytkownika, może ona zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na adres e-mail: salon-krakowska@peugeot.com lub krakowska@citroen.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, użytkownik ma prawo do tego, aby w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy dane osobowe użytkownika są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego użytkownik uprawniony jest do tego, aby w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby takiego marketingu.

Wszystkie wymienione wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie dopuszczonym przez RODO.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkowanie Serwisu, prawa przysługujące jego użytkownikom, a także odpowiedzialność Peugeot Polska z nimi związana poddane są przepisom prawa polskiego.

Zawartość witryn internetowych Peugeot Polska ma charakter wyłącznie informacyjny. Podane ceny towarów i usług nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W celu ustalenia ceny wybranego towaru lub usługi prosimy o skontaktowanie się lub wizytę w najbliższym Autoryzowanym Salonie Peugeot.

Ze względu na możliwości techniczne wiernego przedstawiania obrazów oraz różność technik i materiałów, pomimo najlepszych starań, wygląd produktów prezentowanych na stronach internetowych może się różnić od rzeczywistego. Pojazdy, a także inne towary oraz usługi prezentowane w serwisie mogą być niedostępne w niektórych punktach sprzedaży, a ich charakterystyki oraz wyposażenie mogą ulegać zmianie. Ponadto mogą one być wycofywane z obrotu, a Peugeot Polska dołoży najwyższej staranności do bieżącego informowania o tych okolicznościach przy aktualizowaniu zawartości Serwisu. Informacje podane w Serwisie nie mogą być traktowane jako wykonanie obowiązków informacyjnych określonych w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 2. Postanowienia ogólne

Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Peugeot Polska”), stosownie do treści art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej także: „Regulamin”) na potrzeby usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego składającego się ze stron i podstron umieszczonych pod adresem domeny www.psa-retail.com/pl.

 1. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Peugeot Polska świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na bezpłatnym udostępnianiu informacji dotyczących pojazdów, a także innych towarów i usług oferowanych przez Peugeot Polska lub Citroen Polska sp. z o.o., w szczególności następujących materiałów udostępnianych na indywidualne żądanie usługobiorcy:

– udzielanie informacji na temat oferty Peugeot Polska lub Citroen Polska sp. z o.o. wskutek wysłania przez usługobiorcę zgłoszenia elektronicznego poprzez formularz znajdujący się w Serwisie,

– kontaktowanie usługobiorcy z Autoryzowanym Salonem Peugeot lub Citroen – wybranym bezpośrednio przez usługobiorcę lub przez Peugeot Polska,

– udzielanie odpowiedzi na inne pytania zadane przez usługobiorcę za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie.

 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

3.1 Wymagania techniczne

Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Peugeot Polska w ramach niniejszego Serwisu niezbędny jest sprzęt oraz oprogramowanie o następujących właściwościach:

3.1.1. połączenie z siecią Internet

3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies.

3.2 Pozostałe warunki

Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę do systemu teleinformatycznego Peugeot Polska, niezależnie od sposobu komunikacji, treści o charakterze bezprawnym.

 1. Zawarcie i rozwiązanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

4.1 Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu uwarunkowane jest:

– akceptacją niniejszego regulaminu przez usługobiorcę, którą potwierdza on zaznaczając odpowiednie pole przed skorzystaniem ze stosownego formularza,

– podaniem danych osobowych niezbędnych do świadczenia żądanej usługi.

4.2. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia żądania dostarczenia usługi po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 4.1.

4.3. Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z zamówionej usługi poprzez aktywację podanego w zwrotnej wiadomości przesłanej na podany przez usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

 1. Procedura reklamacyjna

5.1. Jeżeli w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Peugeot Polska za pośrednictwem niniejszego Serwisu wystąpią jakiekolwiek problemy lub nieprawidłowości usługobiorca może w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyn złożyć reklamację przesyłając ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres salon-krakowska@peugeot.com lub pocztą tradycyjną na adres: Peugeot  Polska Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa

5.2. W reklamacji usługobiorca zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny zostać złożone w języku polskim.

5.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Peugeot Polska niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.

5.4. O sposobie i wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w sposób, w jaki reklamację wniosła – na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej.

 1. Postanowienia końcowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.

6.2. Wszelkie spory dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Peugeot Polska rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne

Kup
SPRZEDAJ
Serwis
Wynajem
Menu
Wyszukaj samochód Wyszukaj samochód
sprzedaj swój pojazd sprzedaj swój pojazd

PROŚBA O UMÓWIENIE WIZYTY W SERWISIE
PROŚBA O UMÓWIENIE WIZYTY W SERWISIE
Wybierz

Wynajem Wynajem
DOSTĘPNE USŁUGI ONLINE

Skontaktuj się bezpośrednio z doradcą

Skontaktuj się z nami