Wettelijke vermeldingen

De website, bereikbaar via http://www.psa-retail.com/be-nl (hierna “Site”), is bedoeld voor de persoonlijke gegevens van haar gebruikers. Toegang tot en gebruik van deze Site is onderworpen aan de hieronder beschreven “Juridische Kennisgeving”, alsook aan de toepasselijke wetten en/of regelgevingen.
Verbinding met en toegang tot deze Site impliceren volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bepalingen van deze Juridische Kennisgeving.
De Site is uitgegeven door PEUGEOT DISTRIBUTION SERVICE N.V., met maatschappelijke zetel te Jacques Georginlaan 15-19, 1030 Brussel, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0403.461.206 (hierna “PDS”).
Alle informatie of elke klacht met betrekking tot het gebruik van de Site kan per post naar het bovenvermelde adres verzonden worden, of per e-mail op het volgende adres: pcrbelgique@gmail.com, of op het volgende telefoonnummer: +3227026295.

1. Intellectuele eigendomsrechten

PDS stelt de gebruikers van deze Site in kennis van het feit dat talrijke elementen van deze Site:

  1. bescherming genieten via de wetgeving met betrekking tot auteursrechten: het gaat onder andere om foto’s, artikelen, tekeningen, animaties, digitale opnames in audio- of videoformaat, …  ;
  2. en/of bescherming genieten via de wetgeving aangaande tekeningen en modellen: hieronder de voertuigmodellen die weergegeven worden op de Site;
  3. bescherming genieten via het merkenrecht: dit omvat onder andere de merken “Citroën”, “Peugeot”, “DS”, het logo “dubbele chevron”, het logo “leeuw”, het logo “DS” en de merken van de voertuigmodellen die weergegeven worden op de Site.

De aldus beschermde elementen zijn eigendom van Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, de ondernemingen van de groep PSA PEUGEOT CITROËN of van derden die toestemming hebben gegeven aan deze ondernemingen om deze elementen te gebruiken.
Als zodanig is om het even welke reproductie, representatie, gebruikmaking, aanpassing, wijziging, opneming, vertaling, commercialisering, in haar geheel of gedeeltelijk en op welke wijze of via welk medium dan ook (papier, digitaal, …), verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behalve voor de uitzonderingen voorzien in de wet, op straffe van het uitmaken van een strafrechtelijke schending van auteursrechten en/of tekeningen en modellen en/of merken, op straffe van gevangenisstraf en boetes in overeenstemming met de van kracht zijnde toepasselijke wetten.
De merken en logo’s van de software weergegeven op deze Site zijn het eigendom van de respectievelijke ondernemingen die ze beheren, en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van deze ondernemingen. Deze merken omvatten, maar zijn niet noodzakelijke beperkt tot, alle software die niet specifiek vernoemd is in onderhavige Juridische Kennisgeving.

2. Informatie met betrekking tot producten en diensten

De informatie en illustraties weergegeven op de pagina’s van deze Site zijn gebaseerd op de technische kenmerken die van toepassing zijn op het moment van het online zetten of van het bijwerken van de verschillende pagina’s van de Site. De informatie en illustraties weergegeven op de pagina’s van deze Site hebben in elk geval een algemeen informatief karakter en hebben geen enkele contractuele waarde. De informatie mag gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Daarnaast zijn alle weergegeven prijzen aanbevolen maximumverkoopprijzen voor België en het Groothertogdom Luxemburg en zijn deze niet bindend voor PDS, noch voor de leden van het commerciële netwerk van de groep PSA PEUGEOT CITROËN.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat uitsluitend ondertekening van een bestelbon of reservatie bij de verkopende onderneming de werkelijke aankoop of reservatie van een voertuig toestaat.
De gebruiker is ervan op de hoogte dat PDS host is van de webpagina’s bedoeld voor de stockvoorstelling van de verkooppunten, maar niet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze pagina’s. Elk verkooppunt is immers verantwoordelijk voor de inhoud en de actualisering van alle pagina’s bedoeld voor de voorstelling van zijn stock, en met name de voorstelling van de aangekondigde voertuigen, prijzen en beschikbaarheid.
De leden van het commerciële netwerk van de groep PSA PEUGEOT CITROËN zijn onafhankelijke handelaars die vrij zijn in het bepalen van hun eigen tarieven en om al dan niet deel te nemen aan de door PDS voorgestelde activiteiten, en zij zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij via deze Site verstrekken.

3. Informatie met betrekking tot financiering

Alle aanbiedingen met betrekking tot financiering op de Site zijn onder voorbehoud van aanvaarding van de aanvraag door PSA Finance Belux N.V. (kredietverstrekker), Sterstraat 99 – B-1180 Brussel – Tel.: +32 2 370 77 11 Fax.: +32 2 332 12 33 – psafinance@mpsa.com – Registratienummer FMSA 019653 A – Ondernemingsnummer BE 0417 159 386.
De simulaties zijn niet contractueel bindend en geven geen recht op financiering. Ze zijn indicatief omdat ze onderworpen kunnen zijn aan voorwaarden en aan een geldigheidsperiode.
Uitsluitend uw aanvaarding, per handtekening, van een voorafgaande financierings- en verstrekkingsofferte, aan een lid van het commerciële netwerk van de groep PSA PEUGEOT CITROËN met wie u in onderhandeling bent, dewelke u de benodigde ondersteunende documentatie met betrekking tot uw identiteit en financiële situatie zal opvragen, zal PSA Finance Belux toelaten om uw aanvraag al dan niet goed te keuren.

4. Bescherming van persoonlijke gegevens en cookies

4.1 – Persoonlijke gegevens:

Bezoek aan de Site is mogelijk zonder bekendmaking van uw identiteit of andere informatie van persoonlijke aard.
Met betrekking tot informatie van persoonlijke aard, die u ons mogelijk dient te verstrekken, heeft u recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering in overeenstemming met de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze rechten kunt u  uitoefenen door het sturen van een brief aan: PDS, Klantendienst, Jacques Georginlaan 15-19, 1030 Brussel, of per e-mail naar het volgende adres: [pcrbelgique@gmail.com].
Het verzamelen van bepaalde persoonlijke informatie is nodig om aan uw informatieverzoeken te kunnen voldoen en/of, in voorkomend geval, om uw verzoeken tot inschrijving op een elektronische nieuwsbrief (“newsletter”) te verwerken. De verzamelde gegevens worden geautomatiseerd verwerkt.
De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld, en aanvaardt, dat deze informatie bestemd is voor PDS en voor het commerciële netwerk van de groep PSA PEUGEOT CITROËN, en dat ze ook gebruikt zal kunnen worden in het kader van commerciële of marketingacties of als basis zullen kunnen dienen voor onderzoeken en analyses.
Overeenkomstig artikel 9 van de Belgische wet van 8 december 1992 wordt de informatie die onmisbaar is voor PDS en voor het commerciële netwerk van de groep PSA PEUGEOT CITROËN aangegeven door middel van een asterisk op de pagina’s van de Site.  Overige gevraagde informatie, die optioneel meegedeeld kan worden, is bedoeld om u beter te leren kennen en om de u aangeboden diensten te verbeteren.
Behandeling van persoonlijke gegevens die via de Site zijn overgedragen en waarvoor een meldingsplicht bestaat, vallen onder een verklaring van de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze verklaring kunt u inzien in het openbaar register, beschikbaar op: http://www.privacycommission.be.

4.2 – Cookies:

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat de Site voorzien is van een cookiesysteem.
Cookies zijn bestanden die opgeslagen worden op de harde schijf van de gebruikers teneinde gemakkelijk op de Site te kunnen navigeren en voor het vaststellen van aanwezigheidsstatistieken. In geen geval bevatten deze cookies persoonlijk identificeerbare gegevens.
De gebruiker kan het doorsturen van cookies deactiveren door zijn/haar browserinstellingen te wijzigen.
Meer informatie ten aanzien hiervan treft u aan op onze pagina over cookies.

5. Wachtwoordbeheer

PDS stelt u op deze Site verschillende ruimtes ter beschikking met een beveiligde toegang. Om toegang te verkrijgen tot deze ruimtes dient u uw e-mailadres, achternaam, voornaam, postcode in te voeren en een wachtwoord te kiezen. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk, en u dient dan ook de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. U bent als zodanig zelf verantwoordelijk voor ieder gebruik van dit wachtwoord, en PDS kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van deze ruimtes en/of van dit wachtwoord.
U dient Citroën op de hoogte te stellen van ieder onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of ruimte, en uit te loggen na ieder bezoek aan de Site.

6. Aansprakelijkheidsbeperking

U maakt volledig en uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid gebruik van de Site. PDS en de leden van haar netwerk kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade waaronder met name materiële schade, verlies van gegevens of programma’s, financiële verliezen die voortkomen uit het gebruik van de Site of van de sites die eraan gekoppeld zijn.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat bepaalde producten of diensten aangeboden op de Site in sommige landen onderworpen kunnen zijn aan specifieke beperkende regelgevingen en/of verboden.

Daarom dient u zich te verzekeren van de wetgeving van het land van waaruit u verbinding maakt om de Site te consulteren.
PDS biedt u op de Site de mogelijkheid om persoonlijke gegevens te verzenden via servers in haar beheer en onder haar verantwoordelijkheid zodat u uw correspondenten op de hoogte kunt houden van bepaalde interessante artikelen of documenten weergegeven op de Site. Als zodanig is PDS niet verantwoordelijk voor geschreven berichten van gebruikers aan een correspondent via  de Site. PDS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor berichten waarvan zij niet de auteur is en waarover zij geen enkele controle kan uitoefenen.

7. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Gebruikers van de Site gaan akkoord met het respecteren van deze Juridische Kennisgeving en met het op verantwoorde wijze gebruiken van de Site. De gebruiker wordt geacht de Juridische Kennisgeving te hebben aanvaard, door het loutere consulteren van de Site. Ieder bezoek aan de Site impliceert aanvaarding van de laatste versie van de Juridische Kennisgeving.
PDS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de Site.
Gebruikers moeten hun technische uitrustingen onder andere beschermen tegen elke vorm van infectie door virussen en/of computerinbraakpogingen, in welke gevallen PDS niet aansprakelijk gesteld kan worden.

8. Hyperlinks

Het implementeren van een hyperlink naar de Site vereist voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van PDS.

Hoe dan ook is PDS op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, producten of diensten die worden aangeboden op de sites waarmee de Site is gelinkt door middel van hyperlinks of via enige andere vorm van koppeling.

9. Actualisering

PDS behoudt zich het recht voor de Juridische Kennisgeving, alle elementen, producten en/of diensten weergegeven op de Site zonder voorafgaandelijke kennisgeving te wijzigen en te actualiseren.

Gebruikers dienen de Juridische Kennisgeving vóór iedere nieuwe verbinding met de Site te consulteren aangezien alle wijzigingen bindend zijn voor de gebruikers.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Site en de Juridische Kennisgeving zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de inhoud van de Site, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd, tenzij anders voorgeschreven door dwingende wettelijke bepalingen.

Kopen
Verkopen
Onderhoud
Menu
Kopen Kopen

Onderhoud bij CITROËN PSA RETAIL MECHELEN
Onderhoud
Een model kiezen